Johtamisen työkaluja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi

Toimistomiljöö
Työkaari kantaa − tuottavaa työhyvinvointia oli teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteinen kehittämishanke. Monivuotisen projektin aikana kehtettiin useita johtamisen työkaluja, jotka auttavat yrityksiä toimintansa kehittämisessä. Työkaluihin kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön.

Johtamisen työkalut löytyvät osoitteesta:
https://tyokaari.fi/tyokaluja/

LYHYT KUVAUS TYÖKALUISTA

Johtaminen ja esimiestoiminta

Töhyvinvointia ja esimiestyötä on johdettava. Hyvin johdettu hyvinvointi ja esimiestyö parantavat tuottavuutta, kykyä uudistua ja selvitä yllättävissä tilanteissa. Työhyvinvoinnin ja esimiestoiminnan johtamiselle on asetettava tavoitteet, joiden saavuttamista on seurattava. Johdon on myös luotava edellytykset työhyvinvoinnin johtamiselle toimintamalleilla, rakenteilla, tukipalveluilla sekä huolehtimalla, että esimiehillä on riittävästi osaamista.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on yrityksen kilpailukyvyn varmistamista ja asiakaslupauksen täyttämistä tänään ja tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamiseen panostaminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien liiketoimintojen kehittymisen. Lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio työhön kasvaa.

Työkaaren hallinta

Proaktiivinen työkyvyn johtaminen lähtee liikkeelle jo ennen varsinaista työsuhteen alkamista eli rekrytoinnista ja siihen valmistautumisesta ja päättyy mahdollisimman terveenä eläköitymiseen.

Työaikajärjestelyt

Työntekijöiden työssäjaksamista voi tukea erilaisilla työaikajärjestelyillä. Yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen tuotannon tarpeisiin on kuitenkin vaativa tehtävä, jossa tulee huomioida mm. työn rasittavuustekijät, työn- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä asenteet ja tottumukset.

Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Kehittämällä turvallisuutta kehitämme samalla myös yrityksen liiketoimintaa, kilpailukykyä, henkilöstön hyvinvointia ja koko organisaatiokulttuuria.

Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen on kaiken ikäisten työntekijöiden johtamista. Hyvällä ikäjohtamisella saadaan kaikkien vahvuudet käyttöön ja toisaalta osataan kehittää ja tukea tarpeiden ja odotusten mukaan. Työkykyä ja osaamista vastaava työ lisää tuottavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa työntekijöiden motivaatiota koko työkaaren ajan.

Poissaolojen hallinta

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö on tärkeää työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa sekä työhön paluussa työkyvyttömyysjakson jälkeen. Sairauspoissaolojen tulisi olla luonteva ja myönteinen puheenaihe esimies-alaiskeskusteluissa ilman syyllistymisen tunteita.

 

Lisätiedot:
Paula Varpomaa
projektipäällikkö
Teknologiateollisuus ry
040 152 5778
paula.varpomaa@teknologiateollisuus.fi

 

Johtamisen työkaluja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi