Työehtosopimusten soveltamisalueet

työpalaveri
Teknologiateollisuuden sopimusaloilla noudatetaan kahdeksaa eri työehtosopimusta. Aina ei ole yksiselitteistä, mitä sopimusta yrityksen tulisi noudattaa. Ohessa tietoa soveltamisesta.

Tietotekniikka-alan yrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Sopimus ei ole yleissitova, eli se sitoo sellaisenaan vain Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseniä. Tietotekniikan palvelualan yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden, kuten tietotekniikan käsittelypalveluiden, henkilötyöpohjaisten palveluiden, ohjelmistotuotteiden ja kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Tarkemmin tuo tarkoittaa toimialaluokkaa 62 ja 63, lukuun ottamatta alatoimialaa 639.

Suunnittelu- ja konsulttialalla noudatetaan ylempiin toimihenkilöihin Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Valinta siitä, kumpaa työehtosopimusta tehtävään sovelletaan, tapahtuu työehtosopimusten soveltamisalamääräysten perusteella. Liitot ovat valmistelleet yhteisen ohjeen soveltamisalan määrittämiseen.

Teknologiateollisuuden teollisuustoimialoilla, metallinjalostus, kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, sovelletaan kolmen eri henkilöstöryhmän työehtosopimuksia. Työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille on kullekin ryhmälle oma työehtosopimuksensa. Koska työehtosopimukset luonteeltaan ja sisällöltään poikkeavat toisistaan merkittävästi, on tärkeätä määritellä, minkä työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin henkilö kuuluu. Työehtosopimusten soveltamisalan ulkopuolelle jäävät yrityksen tai toimipaikan johtoon kuuluvat henkilöt.

Teollisuuden tehtävien sisältö ei ole koskaan ollut eikä voi olla staattinen ja lokeroitunut. Ne joudutaan aina muodostamaan ja sisällöltään hiomaan ja muuttamaan kulloinkin ulkopuolelta tulevien tarpeiden ja vaatimusten sekä tehtävien hoitajien henkilökohtaisten kykyjen ja valmiuksien pohjalta.

Näin ollen rajanveto eri sopimusalojen välillä ei ole suoraviivainen eikä helppo. Lisäksi työehtosopimusten soveltamisalamääräysten sisältöön ovat vaikuttaneet työehtosopimusneuvottelujen yleiset vaikeudet sovittaa osapuolten näkemyksiä yhteen.

Lähellä sopimusalojen teoreettisia rajoja on aina joukko tehtäviä, jotka vaativuudeltaan niin niiden tarkoituksen, luonteen kuin kulloisenkin sisällön perusteella sijaitsevat raja‑alueella milloin enemmän, milloin vähemmän toisella puolella teoreettista rajaa.

Näiden raja‑alueella olevien tehtävien lukeminen tietylle alueelle eli sopimusalueiden teoreettisten rajojen käytännön soveltaminen on vakiintuneesti tapahtunut siten, että on lähdetty tehtävien tarkoituksesta, luonteesta ja sen pohjalta määritellystä vaativuusalueesta. Teknologiateollisuus on yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa laatinut ohjeistusta Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan määrittämiseen. Ohje löytyy tästä.

Teollisuustoimialoilla teknologiateollisuudessa on yhteensä kolme työntekijätehtävissä toimiviin henkilöihin sovellettavaa työehtosopimusta: teknologiateollisuuden työehtosopimus (ns. pääalan sopimus), malmikaivosten työehtosopimus sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus. Viime mainitun sopimuksen neuvottelee Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ry Teollisuusliitto ry:n kanssa.

Malmikaivosten työehtosopimus on pääalan sopimukseen nähden rinnakkainen, mikä merkitsee sitä, että sen määräykset ovat lähes samoja kuin teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Työntekijäsopimusten soveltamisalat määräytyvät teollisuuslinjaperiaatteen mukaisesti:  kaikkiin yrityksen palveluksessa oleviin työntekijöihin ammattiryhmästä riippumatta sovelletaan työnantajan toimialan mukaista työehtosopimusta.